Obory

Ze života školy aneb představujeme naše obory


Informační leták školy – studijní nabídka pro školní rok 2019/20

Přírodovědné obory Technické oboryEkonomické oboryUčební obory


1. Obory s maturitní zkouškou
4leté denní studium

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Tradiční vzdělávací program vychází z padesátileté tradice školy ve vyučování ekonomických oborů  jako jsou například Ekonomika zemědělství, Podnikání a služby nebo Obchodní akademie. Vzhledem k celkovému zaměření školy se zde celé 4 roky vyučují informační technologie, čímž  absolventi získávají výhodu v dovednostech ovládání podnikových služeb, správy a zpracování dat.  K hlavní náplni výuky  patří ekonomika a podnikání, účetnictví, marketing a management. Velmi zajímavá je výuka ve fiktivní firmě. Principem fiktivní firmy je naučit se komunikovat s ostatními lidmi a společnostmi a to i v cizích jazycích. Přitom žáci mezi sebou i mezi partnerskými školami a fiktivními bankami navzájem objednávají, účtují, platí a propagují zboží a služby. Rovněž se učí psát všemi 10 prsty a pravidlům obchodní korespondence. Praxi absolvují přímo ve firmách v našem regionu. Obor je nově nabízen ve formě školních vzdělávacích programů s názvem „Obchodní akademie“ a „Ekonomika a informatika podniku„. Obor připravuje do praxe i k dalšímu studiu.

Vzdělávací program ke stažení zde:  6341M01_plan

23-41-M/01  Strojírenství

Obor Strojírenství patří k tradičním oborům školy. Tradice přešla z Střední průmyslové školy Hořovice. Obor se v současnosti vyučuje již od roku 1992, tedy od data zřízení dřívější Střední odborné školy.
Obor je vyučován ve vzdělávacím programu „Technologie a konstrukce“. Jde o zaměření klasické „strojní průmyslovky“, s důrazem na konstruování, technologie, programování a ovládání strojů, obecné využití počítačů v oboru – technické kreslení, programování a aplikace.
V tomto výukovém programu se žáci vedle teoretické výuky učí v rámci učební praxe ovládat klasické i CNC stroje, poznají základy obrábění. Studenti praktikují ve vlastních dílnách a laboratořích, ve vyšších ročnících pak i ve smluvních firmách. Během studia je možno získat též svářečský průkaz.
Ke studiu je zajištěna stipendijní podpora zaměstnavatelů na Hořovicku. K hlavním partnerům patří Mubea, s.r.o., Žebrák, Buzuluk Komárov, společnost Kostal Čenkov a Kostal Černín. Obor je vhodný pro hochy i dívky s prakticky 100% uplatněním na trhu práce.

Vzdělávací program ke stažení zde: 2341M01_tek

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Přírodovědně zaměřený obor je na této škole tradičně vyučován od roku 1998. Vzdělávací proud je postaven na biologii, chemii a jejich aplikacích v krajinotvorbě. Hlavní důraz je kladen na dovednosti v analytické chemii, a experimentální biologii. Během studia žáci tráví čas na terénních praxích přímo v přírodních rezervacích a národních parcích, jako jsou Krkonošský národní park a Národní park Šumava. Zde se žáci učí jednak péči o přírodu, jednak se zabývají projektováním a úpravami veřejné zeleně v území měst a obcí. Studijní obor je ideální pro žáky s hlubokým zájmem o přírodní vědy, o krajinu a vzájemné vazby procesů v území kulturní krajiny.

Absolvent se uplatní ve středních řídících funkcích v oblasti státní správy a samosprávy, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech životního prostředí a útvarech monitorujících životní prostředí, ve firmách, zabývajících se odpady, vodním hospodářstvím, péčí o zeleň, v podnikových útvarech ochrany životního prostředí, při pracovních činnostech souvisejících s řízením laboratoří, s kontrolními, správními, projekčními a investičními činnostmi, jakož i výchovně-vzdělávacími činnostmi.

Příklady možných pracovních pozic: specialista – laborant, hydrolog, meteorolog, pracovník ochrany přírody a krajiny, čistoty ovzduší, referent životního prostředí, inspektor státní inspekce, pracovník pozemkové správy, hygienická služba, analytický specialista v průmyslových výrobách.

Studijní plán oboru dává předpoklad pokračovat ve studiu na vysokých školách typu přírodovědeckých fakult a zemědělských a lesnických oborů, též inženýrských i pedagogických odborností na vysokých školách.

Příklady možností dalšího vzdělávání: technické VŠ, pedagogické VŠ obory (biologie-chemie), zemědělské inženýrství , lesnické inženýrství, krajinné inženýrství – s možností stavební kvalifikace pro krajinné stavby (vodní stavby, meliorace, protipovodňové stavitelství, státní správa), chemické a potravinářské obory.

Vzdělávací program ke stažení zde: 1601M01_plan

29-42-M/01 Analýza potravin

Odborná vzdělávací nabídka školy s přírodovědným základem se rozšiřuje o tento perspektivní obor s velmi širokým uplatněním absolventa. Obor se plánuje poprvé otevřít od 1.9.2017, tedy již první žáci přijdou již z přijímacího řízení 2016/2017. Absolvent se uplatní zejména v oblasti potravinářského průmyslu a v obchodu při pracovních činnostech souvisejících s výrobou a kontrolou potravin. Uplatní se zejména jako laborant, který provádí i zajišťuje kontrolu jakosti potravin a surovin ve výrobních provozech, provozních i výzkumných laboratořích, např. ve státních laboratořích inspekce jakosti potravin, soukromých akreditovaných laboratořích. Uplatní se i v dalších příbuzných odvětvích zaměřených na provádění chemických, fyzikálně-chemických, biologických i biochemických analýz, např. v oblastech týkajících se životního prostředí, jako je úpravna vod a čistírna odpadních vod, institucích na ochranu životního prostředí zaměřených např. na kontrolu a péči o životní prostředí. Uplatní se také ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, případně jako technolog v potravinářském provozu. Může se uplatnit i v obchodních firmách v oblasti marketingu potravin. Příklady možných pracovních pozic: technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství, potravinářský technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství, případně technolog v potravinářství a krmivářství nebo i obchodní referent, nákupčí surovin, pracovník odbytu.

V regionu je velký potenciál přímého uplatnění, absolvent je však připraven úspěšně studovat dále na vysokých školách právě pro vysoký stupeň odborné výuky oboru.

Škola  připravuje obor tak, aby byl pro žáky zajímavý, přitažlivý a aby již během studia si mohli budovat vazby na výrobní a obchodní praxi.

Školní vzdělávací program s názvem „Zdravé potraviny“ je již ve výstavbě.

43-41-M/01 Veterinářství

Od 1.9.2019 škola plánuje nový obor vzdělání (povolovací řízení). Žáci se naučí vykonávat a organizovat pracovní činnosti v chovech zvířat, zacházet se zvířaty, realizovat preventivní opatření pro zabezpečení jejich zdraví, odebírat, laboratorně vyšetřovat a připravovat sperma zvířat k inseminaci, asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických a léčebných zákrocích, pomáhat při podávání léčiv, zjišťovat březost, vést normální porody, ošetřovat matku a mláďata po porodu, provádět speciální činnosti v chovech zvířat (např. úprava paznehtů a kopyt, ošetřování a obvazování ran, odčervování zvířat, kastrace samců hospodářských zvířat, očkování zvířat), aplikovat vhodné postupy při veterinárně hygienické prohlídce jatečných zvířat, vyšetřování masa na jatkách a při domácích porážkách, při vyšetřování masných výrobků, mléka, mléčných výrobků, vajec a ryb, odebírat vzorky k laboratornímu vyšetření a provádět základní laboratorní vyšetření potravin a surovin živočišného původu, využívat moderní přístroje, posuzovat úroveň hygieny a sanitace na jatkách a v provozech potravinářského průmyslu, posuzovat ekonomické ukazatele chovu zvířat a vyvozovat vhodná opatření, využívat základní poznatky z ekonomiky, např. při nákupech zdravotnických materiálů, vést příslušné záznamy a dokumentaci, řídit motorová vozidla.

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní jako veterinární technici (veterinární asistenti) při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti ve státní správě, v podnicích a institucích. Jedná se o komplex veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Absolventi se mohou také uplatnit v chovech hospodářských a exotických zvířat, při zpracování živočišných produktů, v laboratořích, při výrobě a distribuci krmiv, v pojišťovnictví, na referátech ochrany přírody a životního prostředí, v oblasti marketingu a managementu, ve firmách zacházejících se zdravotnickým materiálem a ve státní správě obecně. Mohou také samostatně podnikat. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách zejména v oborech veterinárních a zemědělských, ale i v jiných oborech s přírodovědným zaměřením.

Školní vzdělávací program je ve výstavbě.

18-20-M/01 Informační technologie

Vzdělávání v informačních technologiích připravuje žáky v dovednostech správy sítě, používání webových technologií, ve správě zařízení a software.
Vyučování není vedeno jen uživatelsky, ale proniká do hloubky. Během studia se celé čtyři roky učí práci s programovacími jazyky. K hlavním dovednostem patří použití dynamických webových technologií na bázi PHP, javasciptu, programování v C#. Pracuje se s různými operačními systémy na bázi Microsoftu a Linuxu. Praxe je vedena vedle správy sítě a serverů  stavbě a konstrukci počítačů a přenosných zařízení.  Výhodou našeho vzděláváni je certifikace CISCo. Během studia získáme tři až čtyři stupně certifikace v oblasti IT Essentials, a tři stupně certifikace CCNA, dokládající dovednosti správy počítačových sítí. Všechno se učíme na profesionálním zařízení.
Vedle stavby a provozu IT technologií se učíme i ovládání aplikací na vyšší úrovni jako střih videa, 3D modelování, grafika.  Učíme se společně dva světové jazyky a technickou angličtinu.

Absolventi se s ohledem na specializaci školy mohou uplatnit především v oblastech návrhů, realizace a údržby HW řešení, programování a vývoji aplikací, instalací a správy operačních systémů i aplikačního programového vybavení, návrhů, realizace a administrace sítí, prodeje prostředků IT a souvisejícího poradenství, obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT.

 Vzdělávací program ke stažení zde: 1820M01_plan

2. Obory s výučním listem
3leté denní studium

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Od 1.9.2019 škola plánuje nový obor vzdělání (povolovací řízení).

Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích a testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrickému, elektronickému nebo mechatronickému zařízení dovedou určit závadu a zařízení opravit.

Absolventi se uplatní v oblasti servisní péče v technických službách se zaměřením na elektrotechnická zařízení, např. spotřební elektroniku, kancelářskou techniku, zdravotnickou přístrojovou techniku, chladírenskou a klimatizační techniku, zdvihací zařízení a provozní technickou údržbu v oborech průmyslové automatizace (automatické výrobní linky a robotizovaná pracoviště).

23-52-H/01 Nástrojař

Školní vzdělávací program se zaměřuje na obrábění kovů, výrobu tvářecích nástrojů a přípravků. Obor seznamuje také se základy programování CNC strojů.
Žák je během studia připravován pro ruční zhotovování, dohotovování, sestavování a opravy řezných a tvářecích nástrojů, upínacích, montážních, svařovacích a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů.
Absolvent oboru nástrojař je schopen vykonávat náročné nástrojařské práce v kusové i sériové výrobě, které vyžadují vysokou odbornost, dále jako obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích strojů atd. Perspektivní technický obor s výborným uplatněním absolventů (s možností přímého přechodu na maturitní nástavbové studium). Možnost stipendijní podpory budoucích zaměstnavatelů.
Vyučované jazyky: anglický jazyk nebo německý jazyk.
Učební plán školního vzdělávacího programu PDF ke stažení : 2352H01_plan

23-51-H/01 Strojní mechanik

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Obor je dovednostně zaměřen na zhotovování součástí strojů, sestavování strojních celků a zařízení.
Obor je dovednostně zaměřen na zhotovování součástí strojů, sestavování strojních celků a zařízení.
Absolvent je schopen vyrábět, sestavovat a provádět údržbu, popř. opravovat funkční celky strojů, zařízení, konstrukcí a jejich jednotlivých součástí, technologických zařízení, mechanizačních prostředků apod. Součástí vyučení je i získání osvěčení pro svařování metodou 135.
Absolvent ŠVP Zámečník se uplatní při výkonu povolání jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení a v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.
U oborů Nástrojař a Zámečník probíhá praktická výuka v dílnách na pracovišti v Oseku – Neptunce, teoretická výuka probíhá v kmenových učebnách v Hořovicích. Žáci využívají odborné učebny spolu s maturitními obory – výpočetní techniku, jazykové učebny, speciální zařízení. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Vyučované jazyky: anglický jazyk nebo německý jazyk.

Učební plán školního vzdělávacího programu PDF ke stažení : 2351H01_plan

Stipendijní programy pro žáky školy

Všechny obory s výučním listem a maturitní obor Strojírenství  jsou podporovány podnikovými stipendijními programy po celou dobu studia. Stipendia poskztuje několik hlavních podniků v okolí školy.K nim patří např. Mubea, spol. s r.o , Buzuluk, a.s; Schwarzmüller s.r.o. , Tedom spol s r.o, Carrier spol s r.o , a další jednají o uzavření smluv. Takto asi 70% žáků tříletých oborů má v současnosti uzavřenu studijní smlouvu se stipendiem.

Bližší informace a letáky naleznete v sekci Partneři.

Absolventi nemají problém s uplatněním. Úspěšní absolventi mohou na této škole pokračovat v maturitním nástavbovém studiu oboru Provozní technika nebo volit jinou formu maturitní nástavby.

3. Nástavbové maturitní studium
3leté dálkové studium

  23-43-L/51 Provozní technika

Obor je  určen  výhradně pro absolventy strojírenských tříletých učebních oborů a oborů příbuzných kategorie H. Přihlásit se mohou např. absolventi oborů nástrojař, zámečník, obráběč, automechanik, a jim příbuzných oborů, ale i oborů jako např. opravář zemědělských strojů, klempíř a podobně. O příbuznosti rozhoduje na základě učebního plánu ředitel školy. Obor bude otevřen pouze s podmínkou, že se přihlásí nejméně 30 žáků, tedy otevře se plně obsazená třída. PŘIHLÁŠKY JE NUTNO DODAT ŠKOLE DO 30. března.  Jestliže k tomuto datu nebude ve škole odevzdáno alepoň 25 přihlášek pro dálkové studium nebo 18 přihlášek pro denní studium, budou uchazeči vyrozumněni, že se termín přijímacího řízení odkládá do II., květnového termínu, kdy bude za předpokladu 30 ti přihlášených započato přijímací řízení.
Obor je vyučován po tři roky, zpravidla jednou týdně odpolední konzultací. K maturitě je nutno zvládnout český jazyk, technologické a odborné předměty, volitelným předmětem může být jazyk (možno NJ ; AJ; připravujeme i možnost RJ). Kromě toho se vyučuje elektotechnika, výpočetní technika, automatizace, společenské vědy dle učebního plánu oboru. Prověřování znalostí formou zkoušení, testů ve vypsaných zkušebních termínech.

64-43-L/51 Podnikání

Obor je určen pro všechny absolventy 3letých oborů s výučnímlistem ketagori H. Obor ekonomického charakteru zaměřený na účetnictví, ekonomiku, daně, finance, informační technologie. Absolvent získává kvalifikaci ekonoma, účetní, vedoucího skladového hospodářství.
Pro přihlašování a přijímání do tohoto opboru platí stejná pravidla jako u oboru předchozího.


Dokumenty ke stažení:

Informační leták školy – studijní nabídka pro školní rok 2019/2020: Leták 2019.

Předtištěná přihláška ke studiu: xlsx, pdf – na přihlášce vždy vyplňte e-mail a telefon.