Projekty

IKAP

Škola se účastní projektu IKAP – Projekt Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje.

V projektu se věnujeme aktivitám řešící:

  • Polytechnická výchova
  • Čtenářské a matematická gramotnost
  • Spolupráce škol a zaměstnavatelů
  • Kariérové poradenství

„Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje“ s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Podporované aktivity jsou: podpora polytechnického vzdělávání, podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků gymnázií. 
Schválená finanční podpora pro školu 2 624 318,36 Kč.

UNESCO

Naše škola patří do sítě škol UNESCO, která se zaměřuje na témata:
1) Globální občanství a kultura míru a nenásilí.
2) Mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.
3) Udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl. 
Projekt je zohledněn ve školním vzdělávacím programu.

Tématy pro Týden škol UNESCO na období 2019/2020:

  • 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
  • 30 let od sametové revoluce
  • Mezinárodní rok zdraví rostlin

KEV

Klub ekologické výchovy je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu i školy a další instituce a organizace zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu.

Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.